AOE-I Masters of Rome - Rules and Settings

New ZealandEpd999

Active Member
Feb 3, 2017
71
62
33
#1
BannerImage.png
Hello.
Below are the standard rules for each round.

Maps/Civilizations:
(Game #: Map Rules - Civilization Rules)
Round 1: Bo3
Game 1: Random - Random
Game 2: Game 1 Losers Home Map - Free Pick
Game 3: Game 1 Winners Home Map - Free Pick

Round 2 - Semifinals: Bo5
Game 1: Random - Random
Game 2: Game 1 Losers Home Map - Free Pick
Game 3: Game 1 Winners Home Map - Free Pick
Game 4: Mediterranean - Free Pick
Game 5: Random - Free Pick

Grand Finals & Bronze Finals: Bo7
Game 1: Random - Random
Game 2: Game 1 Losers Home Map - Free Pick
Game 3: Game 1 Winners Home Map - Free Pick
Game 4: Rivers - Free Pick
Game 5: Oasis - Free Pick
Game 6: Losing Teams Home Map - Random
Game 7: Game 6 Losers Home Map - Random

Each team must give their home maps to an admin in advance to their games. These maps must be a different map to one you have previously chosen that round. For Round 1 you only need to give one home map. Round 2 - Semifinals you must give also give one home map. Finals you will give two. So players have time to strategize on what civilization they will use, all home maps are to be given when scheduling games, in the order they are played.

Free pick allows your team to use any civilization they want for that game, provided they have not already picked that civilization as a free pick that round. If you are to pick a civilization you've used that round, then you may use a restart. Players of a team are not to have the same civ as there teammates. If you have already used a restart or fail to notice by 4:00 minutes into the game then that will count as a loss. Once home maps have been decided teams are to private message the admins their civ picks for that round. You must choose your civilizations before your game. This is to make sure you don't counter pick your opponent, as there is no hidden picks in AoE: DE. Civilizations in random games do not count toward free pick civilizations.

Restarts:
Teams get one restart each round for any reason. The restart must be called 4:00 minutes into the game or earlier. Semifinals and Finals teams may have two restarts, same rules apply. Restarts can also be forced by admins if players accidentally use wrong settings, if this happens multiple times then the team not complying with the rules may have to forfeit a game. In the event of a drop, if no player seemed to be “clearly winning” the game will be refought and will not count as a restart.

Game Rules:
  1. Game Settings:
    Game Setting must be as listed below, it is up to both teams to ensure that these are the settings played.
Game: Random Map​
Map: Predetermined​
Map Size: Huge​
Difficulty: Hardest​
Resources: Standard​
Population: 250​
Game Speed: Fast (1.5)​
Starting Age: Standard​
Victory Condition: Conquest​
Team Together: Yes​
Lock Teams: Yes​
Shared Exploration: Yes​
Full Tech. Tree: No​
Reveal Map: Normal​
Civilization: Predetermined​
2. Cheating​
Cheating is banned and not allowed under any conditions. Players caught cheating will be disqualified from the tournament and likely banned from events in the future.​
3. Stream sniping is banned and will be treated as cheating.​
4. Terms and Conditions​
By signing up to the tournament, you agree to the rules of the tournament and except any punishment or action administrators deem necessary for not complying with these rules. Not following rules may result in an automatic loss, game forfeit, disqualification or ban from future tournaments.​

5. When signing up your team, you must end your post with “I have read the rules” to demonstrate that you have read and understood that rules. It is then your job to ensure that your teammates have also read and understand the rules.​
6. On the off-chance that a game is drawn, it will be counted as a free restart. Players will replay them with the same map and civilizations they had previously. A game is drawn when all players playing believe the game is drawn. An admin has the right to dictate games if they feel the need to and force a draw to speed up tournament games if it has been going on for too long (However this will hopefully not happen and is unlikely to).​

Streaming Conditions:
Participants are welcome to stream their tournaments however people wanting to cast/stream the tournaments must let me know in advance, so I can include it in the list of players streaming the tournament.

Seeding:
Because of the lack of any official rating systems we will consider previous tournament performance, games won to games played, unofficial rating systems and time zones.

Prize distribution:
Less than $100:​
1st 100%​
If equal to $100​
1st 80%​
2nd 20%​
Greater than $100​
1st 50%​
2nd 35%​
3rd 15%​

Recording Results:
When you are recording your results you are to post the game results that are recorded on ageofempires.com with the results to the games for that round. Game results are recorded on https://www.ageofempires.com/stats/ near the bottom of the multiplayer tab. Please also include in your post the match results and the time you played. If you have recorded any games please include those in your tournament results.

Xin chào.
Dưới đây là luật đấu quy chuẩn cho mỗi vòng.

Map/Civ:
(Game #: Map đấu – Civ)
Vòng 1: Bo3
Game 1: Random – Random
Game 2: Map chọn trước của đội thua game 1– Hai bên chọn quân
Game 3: Map chọn trước của đội thắng game 1 – Hai bên chọn quân

Vòng 2 – Bo5 / Bán kết
Game 1: Random – Random
Game 2: Map chọn trước của đội thua game 1 – Hai bên chọn quân
Game 3: Map chọn trước của đội thắng game 1 – Hai bên chọn quân
Game 4: Mediterranean – Hai bên chọn quân
Game 5: Random – Hai bên chọn quân

Chung kết tổng và trận tranh hạng 3: Bo7
Game 1: Random – Random
Game 2: Map chọn trước của đội thua game 1– Hai bên chọn quân
Game 3: Map chọn trước của đội thắng game 1 – Hai bên chọn quân
Game 4: Rivers – Hai bên chọn quân
Game 5: Oasis – Hai bên chọn quân
Game 6: Map chọn trước của đội đang thua – Random
Game 7: Map chọn trước của đội đang thua – Random

Mỗi đội phải cung cấp map chọn trước cho ban tổ chức trước mỗi vòng đấu. Với Vòng 1 mỗi đội cần 01 map chọn trước, với vòng 2 là 02 map, vòng chung kết là 03 map, không map nào trùng lặp.
Trong mỗi vòng, các đội chỉ được chọn 02 quân nào đó một lần. Nếu lỡ chọn trùng lặp thì có thể restart khi trận đấu mới bắt đầu dưới 4 phút trong game. Nếu đã hết quyền restart hoặc còn quyền restart nhưng không chú ý sau 4 phút, thì sẽ bị xử thua.
Việc quân nào đó đã xuất hiện trong trận random không ảnh hưởng đến quyền chọn quân bất kì của game thủ.Quyền restart:
Mỗi đội có một quyền restart (bắt đầu lại) cho mỗi vòng vì bất cứ lý do gì, miễn sao nó phải được thực hiện dưới 4:00 kể từ khi bắt đầu game. Bán kết và chung kết có thể có 02 lần restart. BTC cũng có thể buộc các đội phải restart nếu có sai sót trong setting. Nếu điều này xảy ra từ 2 lần thì đội lập phòng sẽ bị xử thua một game. Trong các trường hợp đứt kết nối, nếu không phải đội nào đó đang thắng thế quá rõ ràng thì trận đấu sẽ được bắt đầu lại mà không tính là một lần sử dụng quyền restart

Luật chơi:
Game Rules:​
1. Game Settings:​
Setting (thiết lập) buộc phải như sau, tất cả các đội phải có trách nhiệm đảm bảo đúng
setting mà mình thi đấu
Game:Random Map​
Map:Chọn trước​
Map Size: Huge​
Difficulty: Hardest​
Resources: Standard​
Population: 250​
Game Speed: Fast (1.5)​
Starting Age: Standard​
Victory Condition: Conquest​
Team Together: Yes​
Lock Teams: Yes​
Shared Exploration: Yes​
Full Tech. Tree: No​
Reveal Map: Normal​
Civilization: Chọn trước​

2. Gian lận​
Gian lận, hack,… bị cấm dưới bất kì hình thức nào. Người chơi bị phát hiện gian lận sẽ bị tước quyền thi đấu và bị cấm tham gia các sự kiện về sau.​
3. Soi máy qua stream cũng bị cấm như một hình thức gian lận​
4. Điều khoản cam kết​
Với việc đang kí tham dự giải đấu, các bạn nghiễm nhiên đồng ý với quy định​
5. Khi đăng kí bạn phải kết đơn với dòng chữ “I have read the rules” (Tôi đã đọc các quy định) để thể hiện rằng bạn đã đọc và hiểu luật chơi. Cùng đó trách nhiệm của bạn là đảm bảo rằng đồng đội của bạn cũng vậy.​
6. Trong những trường hợp hy hữu khi mà trận đấu có thể hoà, khi đó sẽ buộc phải restart. Người chơi sẽ thi đấu lại với civ và map đấu cũ. Một trận đấu được coi là hoà khi mà tất cả gane thủ tham gia đều công nhận. Ngoài ra trọng tài cũng có quyền can thiệp và ép buộc xử hoà nếu cần thiết để tránh kéo dài trận đấu không cần thiết.​

Điều kiện stream:
Người chơi có thể stream trận đấu của mình lên tuy nhiên với những ai muốn tham gia cast giải (màn hình máy thứ 3) thì phải thông báo trước, để BTC thêm vào danh sách cho phép.
Chia hạt giống: Bởi vì điều kiện hạn chế của hệ thống phân hạng nên chúng tôi sẽ xem xét về phong độ, hệ số thắng thua, múi giờ và nhận định cảm quan

Hệ thống giải thưởng:
Nếu ít hơn $100
Nhất ăn cả (100%)

Nếu giống nhau $100
Nhất 80%
Nhì 20%

Nếu nhiều hơn $100
Nhất 50%
Nhì 35%
Ba 15%

Lưu record kết quả đấu:
Cùng với kết quả thi đấu được lưu tại https://www.ageofempires.com/stats/ các bạn
hãy đính kèm video trận đấu vào mục kết quả nếu có.

Xin cảm ơn.

Match results are to be recorded here: Coming Soon!

Thank you for reading through the rules.
 
Last edited:

Time

Your time
G M T
Your zone

Upcoming Events

Improvement Cup 4v4 WB Final
Saturday 11:30 (GMT +01:00)
new Chapter vs Australia
ECL SE Asia 1v1 Villese vs St4rk
Saturday 13:00 (GMT +01:00)
ECL SE Asia 1v1 Villese vs St4rk
ECL South East Asia 1v1 Ro16
Saturday 15:00 (GMT +01:00)
ECL South East Asia 1v1 Ro16
Improvement Cup 3v3 WB Final
Sunday 02:00 (GMT +01:00)
CSPD vs Australia D
ECL South East Asia 1v1 Ro16
Sunday 15:00 (GMT +01:00)
ECL South East Asia 1v1 Ro16
ECL SE Asia 1v1 TaToH vs ReallyDiao
Tuesday 14:00 (GMT +01:00)
ECL SE Asia 1v1 TaToH vs ReallyDiao
ECL SE Asia 1v1 MbL vs yinghua
Wednesday 15:00 (GMT +01:00)
ECL SE Asia 1v1 MbL vs yinghua
King of the Plebs 2
March 7th 17:00 (GMT +01:00)
RO16 1400-1700 ELO Tournament

Age Of Empires On Twitch

There are in total 28 streamers online
Click here for details
Age of Empires II 1967 viewers
Age of Empires II 364 viewers
Age of Empires II 228 viewers
Age of Empires II 153 viewers
Age of Empires III: The Asian Dynasties 71 viewers

Whats new?

Top